DNE Tehno dnevno prinaša najbolj zanimive vsebine s področij interneta, inovacij, tehnologije, poslovnega sveta, programske in strojne opreme in gadgetov.

Uredništvo:

email: urednistvo@gambit.si
Eva Domijan, odgovorna urednica EnaA Magazin eva.domijan@gambit.si

EnaA magazin je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, pod zaporedno številko 1581.

Izdajatelj:
Aguatera d.o.o., Savska cesta 3a, 1000 Ljubljana

Matična številka: 6709907000
ID za DDV: SI85902365

Delavska hranilnica d.d., Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0000 8619 961, SWIFT: HDELSI22

Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani Srg 2014/46351, osnovni kapital 7.500 €

Splošni pogoji

Za vsebine skrbi uredništvo. Vsak uporablja vse storitve na lastno odgovornost in v celoti jamči za pravne ter stvarne napake na vsebini in zakonitost vsebine, ki jo posreduje ter je osebno odgovoren za posredovana ali objavljena mnenja, nasvete, izjave in druge podatke in gradiva.

Pošiljanje, predvajanje, nalaganje, povezovanje ali nakazovanje spolno napadalnih, pornografskih, žaljivih, nasilnih, grozilnih, rasističnih, netočnih, nelegalnih in drugače etično spornih vsebin oziroma vsebin, ki kršijo ali posegajo v avtorske, sorodne, osebnostne in druge zakonite in ustavne pravice tretjih oseb, ne glede na državljanstvo teh oseb in sicer v obliki izjav, datotek ali v kateri drugi obliki, ni dovoljeno.

Posredovanje ali javna objava podatkov ali vsebin, ki so zaščitene s pravicami industrijske lastnine, avtorskimi pravicami, osebnostnimi pravicami in drugimi pravicami tretjih oseb (pravico do zasebnosti in preprečitve javne objave osebnih podatkov), ni dovoljeno.

Uredništvo ne nadzoruje gradiva in podatkov, ki jih uporabniki ali člani posredujejo na spletno mesto v okviru njegovih storitev, zato ne odgovarja za točnost vnesenih podatkov niti za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo na podlagi teh podatkov ali zaradi njihove izgube. Uredništvo si pridržuje pravico nadzora in vpogleda v katerekoli podatke in gradiva, ki jih uporabnik ali član posreduje v okviru storitev spletnega mesta, ter pravico, da po svoji presoji izbriše, premakne ali spremeni katerokoli gradivo, ki po njegovem mnenju krši določila teh pogojev, vendar se k temu ne zavezuje. Uporabniki ali člani, ki posredujejo tovrstne podatke ali gradivo, so za kršitve odgovorni ne glede na poseg uredništva.

Vsak uporabnik se strinja, da bo morebitne kršitve pravil s strani drugih uporabnikov ali članov, ki posegajo v njegove pravice, poskušal rešiti sporazumno s povzročiteljem kršitve. V primeru, da kršitve ne bodo odpravljene, bo o njih obvestil uredništvo na naslov  urednistvo@gambit.si

Ukrepali bomo izključno na osnovi prejema prijav, ki vključujejo izjavo prijavitelja:

  • da je pooblaščen za izdajo zahtevka, da je posredovana informacija točna in preverjena ter da pošiljatelj zanjo v celoti odgovarja;
  • da ima dobre razloge za trditev, da objave vsebine, ki je predmet prijave, ni dovolil ne lastnik avtorskih pravic, ne njegov predstavnik ali ustrezna agencija oziroma da za to objavo ne obstaja zakonska osnova;
  • da v celoti odgovarja za posledice umika ali spremembe zahtevanih vsebin.

Uredništvo se obvezuje, da bo na osnovi tako prejetih prijav vsebino zaznalo kot:

  • avtorsko sporno,
  • ali kot vsebino, za katero avtor prispevka ni pridobil vseh pravic (avtorskih in sorodnih pravic izvajalcev) ali deležnikov v prispevku,
    oziroma kot vsebino, ki je moralno ali kako drugače sporna,
  • ter objavo v najkrajšem možnem času umaknilo oziroma vsebino spremenilo skladno z zahtevo prijavitelja.

V drugih primerih bo o prijavi obvestilo avtorja in vsebine umaknilo v dogovoru z njim.

Uporabnik ali član se strinja, da uredništvo, lastnike spletnih strani, zaposlene, pogodbene sodelavce in druge pooblaščence odvezuje kakršnekoli odgovornosti za izgubo podatkov ali kakršnekoli druge težave ali nevšečnosti, ki jih utrpi zaradi lastne zlorabe storitev spletnega mesta ali zlorabe drugih uporabnikov. Uredništvo ali upravitelj prav tako nista odgovorna za kakršnokoli prekinitev delovanja storitve, ne glede na razlog.

Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta, teh splošnih pogojev ter v zvezi z družbo Aguatera d.o.o., se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke dogovora, ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve, je izključno pristojno sodišče v Ljubljani.

Upravitelj si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni pogoje dostopa do storitev članom in uporabnikom z veljavnostjo od objave spremembe dalje.

Objavljene vsebine in tehnologije so last Aguatera d.o.o. Med avtorska dela sodijo predvsem vsi deli programske kode, vsa programska arhitekura in inžiniring, grafični elementi, slike, zvočno in slikovno gradivo ter drugi avtorski elementi, ki jih zaradi narave ni potrebno označevati z oznakami avtorsko zaščiteno. Zaščitena je tudi struktura, kot posamezne idejne rešitve implemetirane na spletno mesto. Vsakršno kopiranje, navajanje, posnemavanje, distribucija le te je brez vednosti ponudnika prepovedana.

Uporabnik z objavo svojih vsebin dovoljuje Aguatera d.o.o. ter vsem ostalim uporabnikom ogled teh vsebin brez omejitev v okviru javnih knjižnic, kategorij in ostalih funkcij portala ter e-posredovanje, posredovanje preko vmesnikov, uvrščanje na druge strani, komentiranje, ocenjevanje, reproduciranje teh materialov za nekomercialno oziroma osebno rabo.